нормативно-правова база

 

Зміст

РІШЕННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
№ п/п Рішення Виконавчий орган Дата Номер
1 «Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на право вивезення побутових відходів на території міста Умань» Виконавчий комітет 24 вересня 2015року 253
2 «Про визнання юридичної особи ,яка буде здійснювати збирання та перевезення побутових відходів на території міста Умань» 3 сесія VII скликання 25 грудня 2015року 6.24-3/7
3 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» Виконавчий комітет 24 березня 2016 року 72
4 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з відходами для споживачів послуг ТОВ «ЕКОКЛІНЕР»» Виконавчий комітет 13 грудня 2018 року 484
ДОГОВОРИ ТОВ «ЕКОКЛІНЕР» 
№ п/п Договір Організація Дата Номер
1 «Договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту» Виконавчий комітет 30 грудня 2015 року 000
2 «Договір про надання послуг по захороненню побутових відходів» КП «Комунальник» 01 лютого 2016 року 5/02/16
3 «Договір про надання послуг з приймання та утилізації рідких побутових відходів » КП«Уманьводоканал» 04 квітня 2016 року 1081

Закон України  «Про відходи»

№ 187/98-ВР  від 05 березня 1998 року

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Визначення основних термінів

У цьому  Законі  наведені  нижче основні терміни вживаються в такому значенні: відходи   —  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, має  намір   або   повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення; небезпечні   відходи   —  відходи,  що  мають  такі  фізичні,хімічні,  біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього  природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і  засобів  поводження  з ними; виробник відходів — фізична або  юридична  особа,  діяльність якої призводить до утворення відходів; власник відходів — фізична або юридична особа, яка відповідно до  закону  володіє,  користується  і  розпоряджається  відходами; побутові відходи — відходи,  що утворюються в процесі життя і діяльності  людини  в  житлових  та  нежитлових  будинках (тверді,великогабаритні,  ремонтні,  рідкі,  крім відходів,  пов’язаних  з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх  накопичення; послуги з вивезення побутових відходів — збирання, зберігання та  перевезення  побутових  відходів, що здійснюються у населеному пункті  згідно  з  правилами  благоустрою,  затвердженими  органом місцевого  самоврядування; послуги  з  перероблення  (оброблення)  побутових  відходів — здійснення  будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з   метою  підготовки  їх  до  екологічно  безпечного  зберігання, перевезення,  утилізації  чи видалення; послуги   із  захоронення  побутових  відходів  —  послуги  з остаточного  розміщення  побутових  відходів після їх перероблення (оброблення)  у  спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином,  щоб  довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів; сортування  відходів  —  механічний  розподіл  відходів за їх фізико-хімічними     властивостями,     технічними     складовими,енергетичною   цінністю,   товарними   показниками  тощо  з  метою підготовки  відходів  до  їх  утилізації  чи видалення; джерело  утворення  побутових  відходів  —  об’єкт,  на якому утворюються  побутові  відходи  (житловий  будинок,  підприємство, установа,  організація,  земельна  ділянка);  

Розділ ІІІ

СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ,ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

Стаття 15.Обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані: а)дотримуватися  вимог   цього  Закону  та  інших  нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; б)вносити  в  установленому  порядку  плату  за користування  послугами з вивезення побутових відходів; в)виконувати інші обов’язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами. Стаття 17.Обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами. Суб’єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами  зобов’язані: а)запобігати   утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів; б)забезпечувати приймання та утилізацію  використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій  —  суб’єктів  господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію; ж)не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки; з)не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах; и)здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів; Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів.

Розділ VІ

ЗАХОДИ І ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Стаття 35-1 Вимоги  щодо  поводження з побутовими  відходами. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел  утворення  побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення  побутових  відходів,  здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом  місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому  Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного  збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами. Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту. Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

Розділ VІІІ

ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ

Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за: а) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків; б) самовільне розміщення чи видалення відходів; в) порушення  порядку  ввезення  в  Україну,  вивезення  і транзиту через її територію  відходів як вторинної сировини; г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення; д) приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об’єднань стосовно безпеки утворення відходів та  поводження  з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки; и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час  їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення,утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди; і) здійснення  операцій  у сфері  поводження  з  відходами  без  відповідного дозволу на проведення  таких  операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи  або за неподання такої декларації; л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів; м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів; Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.

Закон України  «Про житлово –комунальні послуги »

№ 1875-IV  від 24 рвченя 2004 року

Розділ   I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Визначення основних термінів житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил; виконавець — суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору; власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку; комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством; норми споживання — кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; споживач — фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу; якість житлово-комунальної послуги — сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

Розділ IІ

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.

 До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить: 1)затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм; 2)встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону; 3)затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням; 4)визначення виконавця житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

Розділ IV

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ  ПОСЛУГИ ТА ЇХ НАДАННЯ

Стаття12.Класифікація  житлово — комунальних послуг

1.Житлово-комунальні послуги поділяються за: 1)функціональним призначенням; 2)порядком затвердження цін/тарифів. Стаття14.Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів
 1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи:
1) перша група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують уповноважені центральні органи виконавчої влади, а у випадках, передбачених законом, — національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики; 2) друга група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території; 3) третя група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).
 1. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.
Стаття 17.Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку
 1. Споживач зобов’язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників виконавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення:
1)для ліквідації аварій — цілодобово; 2)для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку тощо — згідно з істотними умовами договору.
 1. Працівники виконавця/виробника повинні поважати права споживачів, перебувати (відвідувати) тільки в тих приміщеннях, де розташоване обладнання, перевірка, ремонт, огляд якого відбувається.

Розділ V

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ

Стаття 20.Права та обов’язки споживача
 1. 1.Споживач має право:
1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг; 2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо; 6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 1. Споживач зобов’язаний:
1)укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;  2)своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;  5)оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;  6)дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;  7)допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;  10)у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах. Стаття 21.Права та обов’язки виконавця
 1. Виконавець має право:
1)розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону) в порядку, встановленому законодавством;  4)вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 5)вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;
 1. Виконавець зобов’язаний:
1)забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;  3)підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;  4)надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;  6)розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

Розділ VІІ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ТА ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 32.Плата за житлово-комунальні послуги
 1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку. У разі наявності засобів обліку оплата комунальних послуг здійснюється виключно на підставі їх показників на кінець розрахункового періоду згідно з умовами договору, крім випадків, передбачених законодавством. 
 1. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів. 
 1. Платіжний документ може містити графи, в яких зазначаються суми до сплати за надані послуги, не проплачені повністю споживачем у попередній розрахунковий період. Платіжний документ не може містити графи, в яких зазначаються суми за оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, що передбачені діючими тарифами.
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ п/п Постанова Дата Номер
1 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» 26 липня 2006 року 1010
2 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» 10 грудня 2008 року 1070
3 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» 16 листопада 2011 року 1173